MEDIATIEDOTE TORNION KIRKKOHERRANVAALEISTA, TULOKSEN VAHVISTAMINEN 11.10.2016

Tornion kirkkoherranvaalin vaalilautakunta on kokoontunut 11.10.2016. Kokouksessa suoritetun tarkistuslaskennan mukaan:
• ennakkoon äänesti 770 henkilöä (joista 1 ääni hylätty)
• ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä jätetään huomioon ottamatta 171 kpl, koska vaalitoimitsijoille tapahtui inhimillinen erehdys (vaalikuori leimaamaton)
• varsinaisena vaalipäivänä äänesti 594 henkilöä (joista 3 ääntä hylättyjä)
• vaaleissa käytti äänioikeuttaan 1535 henkilöä (eli aiemmin ilmoittamaani lukuun 1360 on lisätty 171 ja hylätyt äänet 4)
• vaalien äänestysprosentti on 11,3%

Äänet jakautuivat seuraavasti:
1. Tuomas Palola 499 kpl
2. Pentti Tepsa 397 kpl
3. Ville Väkeväinen 464 kpl

Vaalilautakunta vahvisti vaalin tuloksen. Valituksi Tornion seurakunnan kirkkoherran virkaan tuli Tuomas Palola.

Vaalilautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen
kirjallisella valituksella
- Käyntiosoite: Isokatu 4,  3 krs, Oulu
- Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
- Puhelin: 029 56 42800
- Faksi: 029 56 42841
- Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
- Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 – 16.15

Valitusoikeus on seurakunnan jäsenillä ja kirkkoherranvaalissa mukana olleilla ehdokkailla. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa vaalilautakunnan päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Ehdokkaan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua vaalituloksen sisältävän kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilleen tiedoksisaantitodistuk-seen merkittynä aikana. Pöytäkirjanote on tarkoitus jättää postin kuljetettavaksi 14.10.2016.

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun kirkkoherranvaalin tulos on julistettu. Vaalin tulos on julistettu 9.10.2016.

Torniossa 11.10.2016

Ystävällisin terveisin,
Tero Saapunki
vt. kirkkoherra
Tornion seurakunta
p. 040-8250280
tero.saapunki@evl.fi